Meny Lukk

Statutter for Leganger Hansen Legat

Til det beste for eldre i Færder kommune, med spesielt fokus på pensjonerte sjøfolk og deres etterlatte (ektefelle)

§ 1
Leganger Hansens Legat er opprettet ved sammenslåing av Leganger Hansens Legat: opprettet den 13.12.1950, ved den avdøde Hvalfangsbestyrer Leganger H. Hansens testamente av 27. juni 1944, Alfhild Hansens Legat: opprettet ved avdøde frk. Alfhild Hansens brev av 30. desember 1964, med konstituerende møte 13. januar 1965, ,og stiftelsen Breidablikk Sjømannshjem med aldersboliger opprettet 1927 etter at kaptein Gullik Jensen i 1927 solgte sin eiendom til et samarbeid ved partene Nøtterøy Kommune og Nøtterøy Sjømannsforening og omdannet til stiftelse 16.03.1997.

Legatkapitalen (legatets grunnkapital) er per 01.01.2020 kr. 182.278.157,97

§ 2
Styret skal bestå av 7 medlemmer – 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
Rådmannen i Færder eller den som Rådmann utpeker, med varamedlem, skal være medlemmer i styret.

Styrets medlemmer er på valg hvert 4. år, og varamedlemmene hvert 2. år. Styrets medlemmer velges av styrets øvrige medlemmer ved alminnelig flertall.
Styret velger sin styreleder blant styrets 5 styremedlemmer.
Styreverv i legatet skal tilfredsstille de krav Stiftelsesloven ”Kapittel 4.1. Styret” setter.

Styrets mottar fastgodtgjørelse og møtegodtgjørelse.
Godtgjørelsene fastsettes av styret.

§ 3
Styret gis følgende oppgaver:

3.1 Utvikle, vedlikeholde og oppgradere legatets boligmasse,

3.2 Administrere legatets Sjømannsboliger og sikre et positivt bomiljø gjennom tildeling av leiligheter til søkere etter følgende prioritering og styrets skjønn:

a) Sjøfolk og deres etterlatte (ektefelle)

b) Personer med bakgrunn i yrker med tilknytning til Sjømannsyrket

c) Personer fra Færder kommune uansett yrke

Leieboere skal være bosatt i Færder kommune ved tildeling.
Leieboere må ved tildeling være fylt 60 år (pensjonsalder for sjømenn).
Unntaksvis kan personer som har utmerket seg i legatsammenheng, få tildeling uavhengig av overnevnte kriterier.

3.3 Administrere legatets tilrettelagte boenheter og sikre et positivt bomiljø gjennom tildeling av boenheter til søkere etter følgende prioritering og styrets skjønn.

a) Søker må være over 70 år (unntaksvis ned til 65 år ved nedsatt funksjonsevne).

b) Søker må vise til forhold ved egen helse, livssituasjon eller boforhold som gjør at livskvalitet vesentlig bedres ved tildeling av tilrettelagt boenhet.

3.4 Tilrettelegge for tiltak til beste for eldre i kommunen, herunder også sikre drift av legatets eldresenter på Sjølyst, ved utleie til ikke-kommersielle tjenesteytere.

3.5 Dele ut legatporsjoner til private, foreninger eller institusjoner som arbeider til beste for eldre og uføre i Færder kommune og omegn. Legatporsjoner kan deles ut til beboere ved legatet.

3.6 Forvalte legatets verdier i et langsiktig perspektiv, til det beste for legatets målgruppe, innenfor de rammer som stiftelsestilsynet setter. Herunder sikre at eventuelle regnskapsmessige overskudd blir kanalisert fullt ut tilbake i driften av legatet, da legatets virksomhet ikke er ment å gi overskudd over tid.

3.7 Ivareta driften av legatet.

3.8 Ansette daglig leder.

§ 4
Regnskapsførsel og kontroll skal være i overensstemmelse med de krav Stiftelsesloven setter.

§ 5
Det påligger legatstyret å sørge for stell og vedlikehold av testatorenes og deres foreldres gravsteder på Nøtterøy kirkegård.

§ 6
Styret har ikke adgang til å selge eller bortleie grunn av Breidablikks eiendom gnr. 28 bnr. 49.

Legatstyret plikter å handle etter de lover og det regelverk myndighetene til enhver tid vedtar for alminnelige stiftelser.

Statuttene er vedtatt av alle instanser og endelig av formannskapet i Færder kommune 28.08.19.

Gjeldende fra og med 1. januar 2020